+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

HBOR povoljni krediti za poljoprivredo

HBOR povoljni krediti za poljoprivredo
14 siječnja, 2014 Prava ideja

INVESTICIJSKI KREDITI ZA RURALNI RAZVOJ

 

1. KORISNICI KREDITA

Prihvatljivi korisnici kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva, a što obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:

  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
  • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
  • trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije),
  • zadruga (također uključujući proizvođačke organizacije).

Uvjeti prihvatljivosti korisnika kredita uz prihvatljive sektore navedeni su u tekstu cjelovitog programa kreditiranja.

2. KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI ULAGANJA

Ulaganja su moguća u sljedećim mjerama, podmjerama i tipovima operacija Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (PRR):

Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu
Podmjera 4.1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
 • Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
 • Tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
 • Tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
Podmjera 4.2. Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
 • Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
 • Tip operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
Mjera 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
 • Tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
Mjera 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
Podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda
 • Tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
 • Tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

3. NAMJENA KREDITA

Krediti su namijenjeni za financiranje novih ulaganja (investicije) u okviru prihvatljivih podmjera PRR-a, i to:

Osnovna sredstva
 • Ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinoj podmjeri PRR.
Obrtna sredstva
 • Financiranje obrtnih sredstava povezanih s ulaganjem (do 30% prihvatljivih troškova ulaganja ili 200.000 EUR, ovisno o tome koji je iznos viši).

4. NAČIN KREDITIRANJA

 • Putem poslovnih banaka*

 

OTP BANKA d.d.
Split (PR)
Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb (PR)
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb (PR)

 

*Banke su izabrane kroz proces javne nabave.

5. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Jedan kredit sastoji se od sredstava iz izvora Programskog doprinosa i od sredstava iz izvora poslovne banke u omjeru 50:50.

 

Dio kredita iz izvora Programskog doprinosa može biti u kunama ili u kunama uz EUR valutnu klauzulu, dok se dio kredita iz izvora poslovne banke odobrava u kunama uz EUR valutnu klauzulu.

 

Vlastito učešće korisnika kredita u investiciji iznosi u pravilu 10% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a moguće je financirati i do 100% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a sve sukladno procjeni poslovne banke.

 

Iznos kredita
 • od 50.001 EUR do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan zaključenja ugovora
Poček
 • do 3 godine, odnosno 5 godina kod ulaganja u trajne nasade
Rok korištenja
 • do 18 mjeseci
Rok otplate
 • do 180 mjeseci (15 godina), uključujući poček
  • Nije moguća izmjena roka otplate kredita nakon odobrenja kredita

 

Nije dozvoljeno kumuliranje potpora iz sredstava Programskog doprinosa na istom projektu što znači da se ovaj kredit ne može kombinirati s:

 • ESIF bespovratnim sredstvima (grantovima), niti kao predfinanciranje niti kao sufinanciranje;
 • drugim ESIF financijskim instrumentima, primjerice jamstvima HAMAG-BICRO-a;
 • drugim financijskim instrumentima, primjerice jamstvima HAMAG-BICRO-a financiranima iz državnog proračuna ili financijskim instrumentima iz centralnih programa Europske unije.

6. KAMATNA STOPA

Na dio kredita iz sredstava Programskog doprinosa
 • 0%
Na dio kredita iz sredstava poslovne banke
 • u skladu s poslovnom odlukom banke

Kamatna stopa je fiksna za cijelo vrijeme otplate kredita.

7. NAKNADE

Bez naknada za obradu zahtjeva i za rezervaciju sredstava te naknade za izmjene uvjeta kredita koje nije inicirao korisnik kredita.

8. OSIGURANJE

Instrumenti osiguranja za uredno izvršenje obveza po kreditima jesu sukladno procjeni/zahtjevu poslovne banke te za povrat dodijeljene potpore 2 (dvije) zadužnice poduzetnika svaka u iznosu bruto ekvivalenta potpore dodijeljenog Ugovorom o kreditu, uvećane za zakonsku zateznu kamatu, pri čemu je iznos obje zadužnice zbroj potpora u kunama.

9. ULOGE U PROVEDBI

Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključili su dana 18.4.2018. Sporazum o financiranju razine I za provedbu financijskog instrumenta „Investicijski krediti za ruralni razvoj“.

 

Temeljem navedenog Sporazuma, HBOR je ovlašten za upravitelja fonda sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te je HBOR putem javne nabave odabrao tri poslovne banke – OTP d.d., Privrednu banku Zagreb d.d. i Zagrebačku banku d.d. – s kojima je dana 17.9.2019. zaključio Sporazume o financiranju razine II za provedbu financijskog instrumenta „Investicijski krediti za ruralni razvoj“.