+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

POLJOPRIVREDA – Ulaganja u fizičku imovinu (MJERA 4)

POLJOPRIVREDA – Ulaganja u fizičku imovinu (MJERA 4)
16 srpnja, 2014 Prava ideja

 logo

 

4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Operacije:

 1. 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
 2. 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
 3. 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Korisnici: Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima te proizvođačke grupe/organizacije. U Operaciji 4.1.2. korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava bez obzira na ekonomsku veličinu gospodarstva.

 

Operacija 4.1.1 – Stočarstvo i peradarstvo (plan objave početak 2018.g.)

Navedena operacija provesti će se kroz dva natječaja u isto vrijeme koji će razdvojiti mikro i male korisnike (8.000-250.000 €) te velike ( preko 250.000 €).

 • Intenzitet potpore50% dodatnih 20% za mlade poljoprivrednike
 • Visina potpore: minimalno 5.000 € do maksimalno 1.000.000 €
 • Prihvatljivi korisnici su:
 1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

(Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika ili Registar farmi – Jedinstveni registar domaćih životinja (uzgajivači peradi i svinja) najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Izuzev mladih poljoprivrednika koji mogu biti i manje od 1 godine)

 • Prihvatljiva ulaganja: sve vrste gradnje novih objekata, rekonstrukcije postojećih objekata, opremanje objekata, kupnja poljoprivrednih strojeva i mehanizacije, opći troškovi i dr.

 

Operacija 4.1.1 – Voće i povrće (plan objave početak 2018.g.)

Navedena operacija provesti će se kroz dva natječaja u isto vrijeme koji će razdvojiti mikro i male korisnike (8.000-250.000 €) i velike ( preko 250.000 €)

 • Intenzitet potpore50% + dodatnih 20% za mlade poljoprivrednike
 • Visina potpore: minimalno 5.000 € do maksimalno 1.000.000 €
 • Prihvatljivi korisnici su:
 1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

(Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika ili Registar farmi – Jedinstveni registar domaćih životinja (uzgajivači peradi i svinja) najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Izuzet mladih poljoprivrednika koji mogu biti i manje od 1 godine)

 • Prihvatljiva ulaganja: sve vrste gradnje novih objekata, rekonstrukcije postojećih objekata, opremanje objekata, rekonstrukcije i opremanje postojećih nasada, podizanje i opremanje novih nasada,  kupnja poljoprivrednih strojeva i mehanizacije, opći troškovi i dr.

 

 

4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

Operacije:

 1. 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
 2. 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

Korisnici:

Fizičke i pravne osobe koje se bave prodajom i/ili razvojem vlastitih proizvoda ili preradom proizvoda iz Dodatka I. Ugovora o EU i pamuka osim proizvoda ribarstva.

 

Operacija 4.2.1 – »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« (plan objave u prvom kvartalu 2018.g.)

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, prije objave Natječaja, uključujući početnike
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima koje vode ministarstva propisana Pravilnikom o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi:

 • za sektor prerade mesa i mlijeka od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR
 • za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR
 • najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 200.000 EUR

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Prihvatljiva ulaganja: opremanje i građenje objekata za preradu proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – mljekare, klaonice, prerada i sušenje mesa (suhomesnati proizvodi, kulen i sl.), prerada žitarica i uljarica, pčelinjih proizvoda i sl…

 

 

 

4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

Operacije:

 1. 4.3.1. korištenje vode u poljoprivredi
  Korisnici: Jedinice lokalne samouprave
  Iznos potpore: 150.000 – 15.000.000 €/projekt
 2. 4.3.2. komasacija i uređenje poljoprivredne infrastrukture
  Korisnici: Jedinice lokalne (regionalne) samouprave
  Iznos potpore: 50.000 – 3.000.000 €/projekt
 3. 4.3.3. uređenje šumske infrastrukture
  Korisnici: privatni šumoposjednici i udruge, vlasnici šuma, pravni subjekti koji gospodare šumama i šumskim zemljištem u privatnom i/ili vlasništvu RH,
  Iznos potpore: 10.000 – 1.000.000 €/projekt

 

 

4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva

Operacije – 4.4.1. neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

Korisnici: OPG, obrti, zadruge, trgovačka društva, javne ustanove, civilne udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti i zaštite okoliša

Financiranje:

Iznos potpore: 1.500 – 150.000 €/projekt

 

 

Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

M: +385/99 384 71 71

E: info@pravaideja.eu

03_Logotip+napis centralna postavitev PRAVA IDEJA